Angelus

284 teksty – auto­rem jest An­ge­lus.

Uchroń mnie przed tęskniącym ser­cem, od niep­rzes­pa­nych no­cy, przed po­kojem,dud­niącym echem wol­ne­go bi­cia ser­ca, od skołata­nych myśli i miłości, nieo­dzwza­jem­nionej, po­ranionej miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 września 2015, 22:27

Tęskniące mo­je ser­ce kołacze tak moc­no, że go­tujące się w głowie myśli błądzą z sza­leństwa po sza­rych, nieod­kry­tych jeszcze komórkach nieokiełzna­nego rozumu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2015, 21:07

Zawzięcie dążyła do up­ragnione­go sta­nu, kiedy mogła czuć się sil­na i pew­na siebie, kocha­na i wyjątko­wa w Je­go oczach, bez­pie­czna w Je­go ra­mionach.

Te­raz, od­wra­ca swój wzrok, by nie poczuć go­ryczy po przeg­ra­nej wal­ce miłości i marzeń z rzeczy­wis­tością, zwa­nej życiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 sierpnia 2015, 21:31

Ile jeszcze ko­bieca ser­ce pot­ra­fi znieść,
by szczęśli­we mogło być,

Ile jeszcze długich niep­rzes­pa­nych nocy,
wśród zgiełku natrętnych, nie­chcianych myśli.

Ile jeszcze łez wy­lanych,
za kos­ma­te kro­ki wspólnych niepowodzeń.

Ile jeszcze nie zro­zumianych słów,
na­darem­nych spot­kań wśród kwitnące­go bzu.

Ile jeszcze cudów, by po­kochało znów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 sierpnia 2015, 22:30

Uśmie­chem zwa­biła ku so­bie miłość
Wyławiając z oceanu uczuć
Fi­lig­ra­nowe serce
De­likat­ne, przej­rzys­te niczym oszli­fowa­ny diament. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lutego 2015, 14:07

Cza­sem wiatr uczuć może Nas dop­ro­wadzić tam, gdzie nies­podziewa­liśmy się dos­tać ty­le ciepła i radości... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 stycznia 2015, 22:38

Po­raniona du­ma po­kazu­je swo­je praw­dzi­we ego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2015, 21:20

Ciężko os­woić się z myślą,
Że uczu­cia szyb­ko pot­ra­fią prze­minąć
Z pod­muchem moc­niej­sze­go po­rywu wiatru.

Ni­by ulot­ne chwile,
A jakże pot­ra­fią za­paść na dnie serca.
Choć już są wspomnieniem
Często wzniecają płomień tęskniące­go serca. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 stycznia 2015, 22:40

W miłości chodzi o to,żeby być a nie mieć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2014, 22:04

Śmiało przek­raczając próg swoich możli­wości można zat­ra­cic siebie i włas­ne wartości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2014, 09:16
Zeszyty
  • Myśli – Od­dech duszy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Angelus

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

16 listopada 2015, 23:19skrobek sko­men­to­wał tek­st Tęskniące mo­je ser­ce kołacze [...]

7 września 2015, 23:45kamilka88 sko­men­to­wał tek­st Uchroń mnie przed tęskniącym [...]

7 września 2015, 22:27Angelus do­dał no­wy tek­st Uchroń mnie przed tęskniącym [...]

31 sierpnia 2015, 21:07Angelus do­dał no­wy tek­st Tęskniące mo­je ser­ce kołacze [...]

30 sierpnia 2015, 21:31Angelus do­dał no­wy tek­st Zawzięcie dążyła do up­ragnione­go [...]

26 sierpnia 2015, 22:30Angelus do­dał no­wy tek­st Ile jeszcze ko­bieca ser­ce [...]

22 lutego 2015, 15:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Uśmiechem zwa­biła ku so­bie [...]

22 lutego 2015, 14:07Angelus do­dał no­wy tek­st Uśmiechem zwa­biła ku so­bie [...]

6 stycznia 2015, 22:38Angelus do­dał no­wy tek­st Czasem wiatr uczuć może [...]

3 stycznia 2015, 21:20Angelus do­dał no­wy tek­st Poraniona du­ma po­kazu­je swo­je [...]